O Konsorcjum

Lider

EDU-IT sp.j.

ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów

tel. 17 854 9930, email: erasmus@edu-it.com.pl


Akredytacje Erasmus są narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że organizacja ustanowiła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności i wykorzystania ich do poprawy oferty edukacyjnej i szkoleniowej należących do konsorcjum szkół i organizacji.

W 2020 otrzymaliśmy akredytację Erasmusa jako koordynator Konsorcjum w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem Konsorcjum jest współpraca stron oraz wspólna realizacja projektów mobilnościowych Erasmus+ w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

EDU-IT posiada doświadczenie jako organizacja przyjmująca, realizująca w Rzeszowie i na Podkarpaciu praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ dla uczniów i studentów.

W ciągu ostatnich 10 lat zorganizowaliśmy we współpracujących firmach, organizacjach i zakładach pracy staże i praktyki zawodowe dla ponad 1500 uczniów szkół zawodowych z całej Europy m.in. z Litwy, Węgier, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Turcji oraz szkolenia zawodowe i staże dla około 50 nauczycieli zawodu.

Skład

Konsorcjum składa się z następujących placówek:

Nazwa placówkispecjalizacja
EDU-IT
Lider konsorcjum
 
https://edu-it.com.pl/
prowadzenie i organizacja szkoleń i kursów zawodowych, w tym kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego, treningów kompetencji społecznych, wsparcia psychologicznego itp., realizacja kursów, treningów, warsztatów, wyjazdów, staży i praktyk zawodowych
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
w Jarosławiu
http://www.tdgjar.edu.pl/
Technik geodeta
Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie
www.zstlancut.pl
Technikum:
technik pojazdów samochodowych
technik budownictwa,
technik architektury krajobrazu, technik spawalnictwa,
technik logistyk,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
technik geodeta.
Szkoła Branżowa I stopnia:
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
kierowca mechanik,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie
http://www.pckpiez-lancut.pl/
technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik samochodowy,
operator obrabiarek skrawających CNC,
technik mechanizacji rolnictwa,
technik architektury krajobrazu,
technik budownictwa.
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
https://zs2lancut.pl/
Technikum:
technik mechanik,
technik mechatronik,
technik elektronik,
technik informatyk,
technik mechanik lotniczy.
Liceum Ogólnokształcące:
Liceum strażackie,
Liceum policyjne,
Liceum wojskowe.
Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie
https://energetyk.ires.pl/
technik elektryk,
technik informatyk,
technik fotografii i multimediów,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik elektronik.
Zespół Szkół Elektronicznych
w Rzeszowie
https://www.elektronik.rzeszow.pl/
technik automatyk,
technik elektronik,
technik informatyk.
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
https://zs-lubaczow.com/

Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie
https://zsm.resman.pl/
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie
https://samochodowka.rzeszow.pl/
Technikum:
technik informatyk,
technik logistyk,
technik ekonomista,
technik mechanik,
technik geodeta,
technik budownictwa.
Liceum Ogólnokształcące:
profil humanistyczny,
profil matematyczno – geograficzny.
Szkoła Branżowa I Stopnia:
operator obrabiarek skrawających,
klasa wielozawodowa.


technik mechanik lotniczy
technik robotyk
technik awionik
technik lotniskowych służb operacyjnych
technik mechatronik
technik mechanik
technik usług fryzjerskich

technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
Szkoła Branżowa I Stopnia:
elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, mechanik motocyklowy, mechatronik, kierowca mechanik

Cele

Głównym celem konsorcjum jest działanie na rzecz zbliżenia i współpracy szkół zawodowych z pracodawcami/przedsiębiorstwami. Celem jest także współpraca i wspólne działanie na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa zawodowego z krajów UE. Misją jest powstanie współpracującej razem, silnej grupy instytucji kształcenia zawodowego posiadającej know-how i dobre praktyki, która będzie oddziaływać na cały region Podkarpacia.

Potrzeby i wyzwania członków konsorcjum to:

1) realizacja oferowanego kształcenia we współpracy z wysokorozwiniętymi przedsiębiorstwami europejskimi,

2) rozwój współpracy z europejskimi instytucjami kształcenia zawodowego,

3) poprawa jakości nauczania oraz wyników z egzaminów zawodowych,

4) poprawa umiejętności komunikowania się w języku obcym w sprawach zawodowych uczniów i kadry,

5) rozwój kadry poprzez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych, udział w wysokiej jakości szkoleniach branżowych aktualizujących wiedzę zawodową, udział w szkoleniachjobshadowing, itp.

6) wymiana kontaktów, doświadczenia oraz systemów i metod kształcenia między nauczycielami z Polski a zagraniczną kadrą zajmującą się kształceniem zawodowym,

7) dostosowanie dotychczasowych systemów szkoleń, form i metod kształcenia do potrzeb i wymagań krajowych i zagranicznych pracodawców,

8) zwiększenie mobilności zawodowej absolwentów instytucji tworzących konsorcjum.